Tiêu chuẩn Hội viên

Bạn muốn trở thành Hội viên Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA) cần xem mình đã có đủ các tiêu chuẩn để trở thành Hội viên VICA chưa, mời bạn xem chi tiết trích dẫn quy định tại Điều lệ của VICA dưới đây:

 

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 6.  Hình thức và tiêu chuẩn hội viên

Hội viên của Hội Kế toán hành nghề có 4 hình thức: Hội viên chính thức, hội viên liên kết, hội viên dự bị và hội viên danh dự.

 1. 1/ Hội viên chính thức (HVCT):

Gồm có hội viên cá nhân và hội viên tổ chức;

1.1.Hội viên cá nhân là những công dân Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ APC hoặc Chứng chỉ KTV hiện đang hành nghề cung cấp các dịch vụ: kế toán, kế toán trưởng, kê khai thuế, tư vấn tài chính kế toán, trong các tổ chức kế toán, hoặc KTV đang hành nghề trong các doanh nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam có hành nghề kế toán, cán bộ đang trực tiếp làm công tác quản lý hành nghề kế toán, có nguyện vọng tham gia sinh hoạt trong Hội thì được kết nạp làm HVCT của Hội;

1.2.Hội viên tổ chức là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán:

 •  Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, được thành lập và đang hoạt động tại Việt Nam, tuân thủ luật pháp Việt Nam, tự nguyện làm đơn gia nhập Hội, được kết nạp làm HVCT của Hội.
 •  Doanh nghiệp kiểm toán độc lập, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, có hành nghề dịch vụ kế toán, tán thành Điều lệ Hội, có nguyện vọng tham gia Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, được kết nạp làm HVCT của Hội và cử người đại diện tham gia các sinh hoạt của Hội;
 1. 2/ Hội viên liên kết (HVLK):

- Công dân Việt Nam có Chứng chỉ APC, hoặc Chứng chỉ KTV nhưng không hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán trong các tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, cũng không hành nghề kiểm toán độc lập trong các doanh nghiệp kiểm toán, có nguyên vọng và tự nguyện gia nhập Hội thì được kết nạp làm HVLK của Hội;

- Các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính có trình độ từ cử nhân trở lên có ảnh hưởng tốt đến hoạt động của ngành nghề kế toán có nguyện vọng và tự nguyện tham gia sinh hoạt Hội thì được mời làm HVLK của Hội;

 • Người nước ngoài là kế toán viên công chứng của các tổ chức nghề nghiệp thế giới, có nguyện vọng tham gia sinh hoạt trong Hội thì được kết nạp làm HVLK của Hội.

3/ Hội viên dự bị (HVDB):

Những công dân Việt Nam có trình độ từ Đại học trở lên là những người đang hành nghề kế toán kiểm toán tại các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nhưng chưa có chứng chỉ KTV (KTV) hoặc chứng chỉ APC do Bộ Tài chính cấp, có nguyện vọng tham gia sinh hoạt Hội và tự nguyện làm đơn gia nhập Hội được Hội kết nạp làm HVDB của Hội.

4/ Hội viên danh dự (HVDD):

Những công dân Việt Nam đang là hội viên của VAA, những người đang hành nghề kế toán kiểm toán tại các tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Hội được Hội suy tôn là hội viên danh dự của Hội.

 1. Hội viên liên kết, hội viên dự bị và hội viên danh dự không được ứng cử, đề cử và bầu vào Ban chấp hành Hội và không được biểu quyết các vấn đề của Hội.

Điều 7. Điều kiện trở thành Hội viên

1.Cá nhân muốn trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết hoặc hội viên dự bị phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại điều 6 của điều lệ này, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tán thành Điều lệ Hội; Tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội đều có thể trở thanh hội viên.

2.Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán muốn trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết, nếu tán thành điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội và cử người đại diện đều có thể trở thành hội viên. Người đại diện phải là Chủ tich HĐQT (HĐTV), giám đốc hoặc người được ủy quyền, là công dân Việt Nam.

Điều 8. Thủ tục kết nạp Hội viên

 1. Hồ sơ xin gia nhập Hội

               1.1.Cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp về Văn phòng Hội; hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán nơi cá nhân đang hành nghề, lập danh sách và tập hợp các Hồ sơ cá nhân xin gia nhập Hội thành một bộ Hồ sơ xin gia nhập Hội gửi về Văn phòng Hội.

Bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn xin gia nhập Hội theo mẫu của Hội;
 • Bản sao Chứng chỉ KTV hoặc Chứng chỉ APC (đối với HVCT, HVLK), bản sao văn bằng cử nhân (đối với HVLK, HVDB).
 •  

              1.2.Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, doanh nghiệp kiểm toán độc lập gửi hồ sơ xin gia nhập Hội về Văn phòng Hội;

Bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn xin gia nhập Hội theo mẫu của Hội;
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức cung cấp dịch vụ;
 • Bản sao có công chứng chứng chỉ KTV hoặc chứng chỉ APC hoặc bằng cử nhân trở lên của người quản lý đại diện của tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán;
 • Quyết định của HĐTV về việc đề cử người làm đại diện cho tổ chức tham gia sinh hoạt với tư cách là HVCT, hoặc HVLK.

             1.3. Đối với hội viên danh dự do BCH Hội giới thiệu. Hội viên danh dự lập một bản sơ yếu lý lịch (CV) theo mẫu do BCH Hội quy định.

2. Quyết định kết nạp:

 • Văn phòng Hội xem xét hồ sơ và lập thủ tục đề nghị Chủ tịch Hội ký quyết định kết nạp.
 • Văn phòng Hội gửi danh sách hội viên và quyết định kết nạp hội viên về cho hội viên theo địa chỉ cá nhân hoặc địa chỉ tổ chức đã gửi hồ sơ.

Điều 9. Hội viên bị xóa tên và thủ tục xóa tên Hội viên

 1. Hội viên cá nhân bị xoá tên ra khỏi Hội trong các trường hợp:

- Hội viên vi phạm pháp luật về hành nghề kế toán đến mức bị thu hồi Chứng chỉ KTV, hoặc Chứng chỉ APC và bị cấm tham gia hoạt động hành nghề kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

- Vi phạm Điều lệ của Hội; Không chấp hành nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành gây thiệt hại đến uy tín của Hội hoặc của hội viên khác;

- Hội viên có đơn xin thôi sinh hoạt Hội hoặc đã qua đời.

 1.  Hội viên tổ chức bị xóa tên và khai trừ ra khỏi Hội trong các trường hợp:

-Không còn chức năng kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Không đủ điều kiện tiếp tục hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán theo qui định của các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước;

-Doanh nghiệp bị giải thể hay tuyên bố phá sản;

-Hội viên có nguyện vọng xin thôi sinh hoạt Hội.

 1. Thủ tục xóa tên:

-Hội viên có nguyện vọng thôi tham gia sinh hoạt Hội, gửi đơn xin xóa tên về Văn phòng Hội, Văn phòng Hội trình Chủ tịch Hội quyết định xóa tên;

-Việc xoá tên hội viên trong các trường hợp khác do Văn phòng Hội xem xét, xin ý kiến Ban Chấp hành Hội. Trước khi trình Chủ tịch Hội quyết định xóa tên;

-Sau khi có quyết định xoá tên hội viên, Văn phòng Hội có trách nhiệm thông báo đến hội viên bị xoá tên và công khai việc xóa tên hội viên trên các trang tin điện tử của Hội và của VAA.

Điều 10. Nhiệm vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành các qui định pháp luật của Nhà nước, liên quan đến hoạt động nghề nghiệp kế toán;
 2. Tuân thủ điều lệ, các nghị quyết, các quyết định của Hội và tổ chức nghề nghiệp khác, nơi hội viên tham gia sinh hoạt;

3. Thường xuyên tham gia sinh hoạt Hội và đóng Hội phí đầy đủ;

4. HVLK và HVDD là những người không hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán nên chỉ đóng hội phí bằng 1/3 hội phí của HVCT để được tham gia các chương trình hoạt động nâng cao kiến thức nghề nghiệp và cập nhật kiến thức hàng năm;

5. Không ngừng nâng cao năng lực hành nghề và phát triển nghề nghiệp thông qua việc thường xuyên tham dự cập nhật kiến thức, trao đổi chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm hành nghề kế toán, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

6. Phát huy uy tín nghề nghiệp; Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và danh tiếng của Hội; Bảo vệ danh dự và lợi ích của Hội, tích cực phát triển hội viên mới.

Điều 11. Quyền của hội viên

 1. Được trực tiếp tham gia các hoạt động của Hội;
 2.  Được tham gia sinh hoạt, cập nhật kiến thức, trao đổi chuyên môn, tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và các lĩnh vực khác;
 3.  Được miễn, giảm một phần chi phí đào tạo, cập nhật kiến thức, hội thảo do Hội tổ chức. Được hưởng các ưu đãi khác khi sử dụng các dịch vụ do Hội cung cấp;
 4.  Được Hội bảo trợ, tạo điều kiện để thực hiện các sáng kiến, cải tiến nghiệp vụ kế toán hoặc nghiên cứu các đề tài khoa học về kinh tế, tài chính kế toán trong phạm vi và khả năng của Hội;
 5.  Được quyền yêu cầu Hội bảo vệ lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp của hội viên khi bị xâm phạm;
 6.  Được kiến nghị với Hội; Được đề nghị cơ quan Nhà nước những vấn đề cần sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội;
 7.  Hội viên chính thức được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Hội, được tham dự và biểu quyết trong các Hội nghị của Hội. Hội viên được quyền uỷ quyền thực hiện các quyền của mình cho hội viên khác;
 8. HVLK, HVDB và HVDD không được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Hội; Không được biểu quyết các vấn đề của Hội. Tuy nhiên, được góp ý xây dựng các văn kiện của Hội;
 9.  Hội viên cá nhân được cấp “Thẻ hội viên”, hội viên tổ chức được cấp “Giấy chứng nhận hội viên” để sử dụng khi tham gia các hoạt động của Hội;
 10.  Hội viên tổ chức là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, là doanh nghiệp kiểm toán, được cử một lãnh đạo doanh nghiệp làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ và quyền của hội viên. Người đại diện của hội viên tổ chức được thực hiện các nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của điều lệ này;
 11.  Được làm đơn xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia sinh hoạt.
 12.  
 13. MẪU ĐƠN GIA NHẬP VICA (248) (1)